DANH SÁCH XẾP LỚP NĂM HỌC 2021 - 2022

Thứ ba - 02/11/2021 08:00
DANH SÁCH TRẺ - LỚP SẺ CON
Năm học 2021 - 2022
           
STT HỌ và TÊN TRẺ NGÀY, THÁNG, NĂM SINH NỮ GHI CHÚ
1 Trần Ngọc Bảo  Nhi 26/12/2019 x Trẻ mới
2 Nguyễn Hoàng  Minh 27/12/2019   Trẻ mới
3 Nguyễn Bình  Phương 21/03/2020   Trẻ mới (chưa tx)
4 Phan Văn Bảo  Ngọc 28/04/2020 x Trẻ mới (chưa tx)
5 Lê Võ Thảo  Đan 21/03/2020 x Trẻ mới (chưa tx)
6 Võ Cát  Tường 20/02/2020 x Trẻ mới (chưa tx)
7 Võ Đình Gia  Hưng 20/02/2020   Trẻ mới (chưa tx)
8 Nguyễn Lê Nhật  Minh 05/03/2020   Trẻ mới (chưa tx)
9 Trần Túc  Hy 21/07/2020 x Trẻ mới (chưa tx)
10 Phan Văn Bảo  Ngọc 28/04/2020 x Trẻ mới (chưa tx)
11          
12          
13          

 
DANH SÁCH TRẺ - LỚP GẤU BÔNG 1
Năm học 2021 - 2022
           
STT HỌ và TÊN TRẺ NGÀY, THÁNG, NĂM SINH NỮ GHI CHÚ
1 Hà Huỳnh Phúc  An 09/02/2019   SC lên
2 Tạ Diệp  Chi 24/10/2019 x SC lên
3 Nguyễn Hoàng  Đức 15/11/2019   SC lên
4 Nguyễn Ngọc Cẩm  Giang 20/08/2019 x SC lên
5 Nguyễn Ngọc Khánh  Hân 05/05/2019 x SC lên
6 Lâm Nguyễn Gia  Hân 09/03/2019 x SC lên
7 Nguyễn Lê Phúc  Khang 05/06/2019   SC lên
8 Nguyễn Hà Bảo  Khanh 05/03/2020 x SC lên
9 Trần Thùy  Lâm 17/04/2019 x SC lên
10 Đàm Nhật Phúc  Lâm 10/06/2019   SC lên
11 Trương Tuệ  Mẫn 04/01/2019 x SC lên
12 Lê Lương Cao  Mỹ 14/09/2019 x SC lên
13 Lê Đức  Nam 02/05/2019   SC lên
14 Võ Minh  Phúc 16/03/2019   SC lên
15 Nguyễn Ngọc Đỗ  Quyên 16/10/2019 x SC lên
16 Phan Nguyễn Phương  Trà 14/07/2019 x SC lên
17 Nguyễn Khánh Cát  Tường 26/09/2019 x SC lên
18 Nguyễn Ngọc Thanh  Xuân  20/02/2019 x SC lên
19          
20          
           


 
DANH SÁCH TRẺ - LỚP GẤU BÔNG 2
Năm học 2021 - 2022
           
STT HỌ và TÊN TRẺ NGÀY, THÁNG, NĂM SINH NỮ GHI CHÚ
1 Lê Nguyễn Phúc  An 01/04/2018   GB1 ở lại
2 Bùi Minh  Khang 05/12/2018   GB1 ở lại
3 Tạ Lan  Khuê 29/07/2018 x GB1 ở lại
4 Lê Minh Bảo  Long 11/09/2018   GB1 ở lại
5 Lê Minh Thiên  Long 11/09/2018   GB1 ở lại
6 Cao Cự  Phát 22/01/2019   GB1 ở lại
7 Lý Thảo  Phương 28/07/2019 x GB1 ở lại
8 Lã Minh  Anh 28/04/2019 x GB2 ở lại
9 Võ Thiên  Chính 05/01/2019   GB2 ở lại
10 Trần Nguyễn Bảo  Ngọc 09/09/2019 x GB2 ở lại
11 Trần Xuân An  Nhiên 28/01/2019 x GB2 ở lại
12 Đinh Nhã  Phương 12/05/2019 x GB2 ở lại
13          
14          
15          
            
DANH SÁCH TRẺ - LỚP MẦM 1
Năm học 2021 - 2022
           
STT HỌ và TÊN TRẺ NGÀY, THÁNG, NĂM SINH NỮ GHI CHÚ
1 Nguyễn Ngọc Thiên  An 22/02/2018   GB2 lên
2 Nguyễn Minh  An 30/03/2018 x GB2 lên
3 Phan Minh  Anh 03/11/2018   GB2 lên
4 Triệu Hiểu  Bội 07/04/2018 x GB2 lên
5 Phạm Minh  Đăng 31/08/2018   GB2 lên
6 Đoàn Nguyễn Gia  Hân 08/12/2018 x GB2 lên
7 Nguyễn Hoàng  Hiếu 03/09/2017   GB2 lên
8 Nguyễn Kim  Kelly 04/02/2018 x GB2 lên
9 Nguyễn Lê Bảo  Khang 09/07/2018   GB2 lên
10 Nguyễn Phạm Minh  Khiêm 21/06/2018   GB2 lên
11 Nguyễn Phúc  Lâm 17/01/2018   GB2 lên
12 Trần Khải  Minh 14/03/2018   GB2 lên
13 Nguyễn Đình Trọng  Nhân 16/04/2018   GB2 lên
14 Hoàng Trọng  Nhân 06/08/2018   GB2 lên
15 Nguyễn Minh  Nhiên 30/03/2018 x GB2 lên
16 Quách Hiểu  Phương 22/02/2018 x GB2 lên
17 Nguyễn Tùng  Quân 14/07/2018   GB2 lên
18 Nguyễn Đại  Quang 03/08/2018   GB2 lên
19 Trịnh Hồng Bảo  Quyên 27/03/2018 x GB2 lên
20 Văn Đức Anh  Tài 15/08/2018 x GB2 lên
21 Nguyễn Bảo  Tâm 17/02/2018 x GB2 lên
22 Trần Nguyễn Minh  Thanh 05/05/2018 x GB2 lên
23 Nguyễn Quỳnh  Thư 12/02/2018 x GB2 lên
24 Lại Trần Anh  Thư 04/01/2018 x GB2 lên
25 Kuo Mỹ  Thy 15/01/2018 x GB2 lên
26 Vi Bảo  Trân 15/08/2018 x GB2 lên
27 Hà Gia Thiên  Kim 19/09/2018 x M1 ở lại
28 Trần Nguyễn Gia  An 05/07/2018 x Trẻ mới
29 Trần Ngọc Quế  Chi 08/10/2018 x Trẻ mới (chưa tx)
30 Huỳnh Võ Tấn  Phát 01/05/2018   Trẻ mới (chưa tx)
31 Nguyễn Minh  Quân 25/11/2018   Trẻ mới (chưa tx)
32 Trần Diệp  Khuê 11/06/2018 x Trẻ mới (chưa tx)
33 Tăng Tuệ  Nghi 10/03/2018 x Trẻ mới (chưa tx)
           
 
DANH SÁCH TRẺ - LỚP MẦM 2
Năm học 2021 - 2022
           
STT HỌ và TÊN TRẺ NGÀY, THÁNG, NĂM SINH NỮ GHI CHÚ
1 Cao Thùy  Anh 07/08/2018 x GB1 lên
2 Lê Ngọc Kim  Châu 04/04/2018 x GB1 lên
3 Trần Khánh  Châu 13/03/2018 x GB1 lên
4 Nguyễn Phạm Bảo  Châu 11/04/2018 x GB1 lên
5 Trần Ngọc Quế  Chi 28/07/2018 x GB1 lên
6 Bùi Phúc  Điền 17/04/2018   GB1 lên
7 Nguyễn Ngọc Khả  Hân 02/06/2018 x GB1 lên
8 Trương Gia  Hưng 21/01/2018   GB1 lên
9 Nguyễn Nhật  Huy 07/08/2018   GB1 lên
10 Nguyễn Minh  Khôi 06/10/2018   GB1 lên
11 Lê Minh  Khuê 07/09/2018 x GB1 lên
12 Nguyễn Bá Anh  Kiệt 17/02/2018   GB1 lên
13 Đoàn Mỹ Trúc   Linh 31/08/2018 x GB1 lên
14 Đinh Trần Gia  Lộc 05/01/2018   GB1 lên
15 Nguyễn Bảo Phương  Mai 11/09/2018 x GB1 lên
16 Nguyễn Quốc  Minh 27/11/2017   GB1 lên
17 Vũ Nguyễn Trà  My 26/04/2018 x GB1 lên
18 Ngô Nhật  Nam 18/10/2018   GB1 lên
19 Bùi Thiên  Ngọc 11/08/2018 x GB1 lên
20 Đàm Hạo  Nhiên 22/04/2018   GB1 lên
21 Nguyễn Cát Khánh  Nhiên 05/10/2018 x GB1 lên
22 Lê Khả  Như 07/09/2018 x GB1 lên
23 Nguyễn An  Phúc 23/07/2018   GB1 lên
24 Bùi Thị Phương  Thảo 31/05/2018 x GB1 lên
25 Huỳnh Kim Bảo  Trân 11/07/2018 x GB1 lên
26 Lê Thúc Tú  Uyên 30/10/2018 x GB1 lên
27 Trần Ngọc Bảo  Châu 30/12/2018 x SC lên
28 Nguyễn Mai  Chi 04/11/2018 x SC lên
29 Nguyễn Ánh   Dương 16/09/2018 x SC lên
30 Nguyễn Hải Duy  Hưng 12/10/2018   SC lên
31 Nguyễn Ngọc Anh  Thư 09/03/2018 x SC lên
32 Nguyễn Hoàng  Yến 31/10/2018 x SC lên
33 Cao Minh  Tâm 20/06/2018   Trẻ mới (chưa tx)
34 Nguyễn Minh  Quân 25/11/2018   Trẻ mới (chưa tx)
            
DANH SÁCH TRẺ - LỚP CHỒI 1
Năm học 2021 - 2022
           
STT HỌ và TÊN TRẺ NGÀY, THÁNG, NĂM SINH NỮ GHI CHÚ
1 Nguyễn Trường  An 27/05/2017   M1 lên
2 Phan Bình  An 28/07/2017   M1 lên
3 Trần Tú   Anh 26/09/2017 x M1 lên
4 Phan Đức  Anh 29/10/2017   M1 lên
5 Trần Nhật Quang  Anh 14/06/2017   M1 lên
6 Trần Minh  Bảo 02/01/2016   M1 lên
7 Nguyễn Đinh Mộc  Chi 06/07/2017 x M1 lên
8 Trang Minh  Huy 29/05/2017   M1 lên
9 Hoàng Nguyễn Minh  Khang 03/01/2017   M1 lên
10 Trần Ngọc Quỳnh  Lam 22/01/2017 x M1 lên
11 Phan Đào Tuệ  Lâm 09/09/2017 x M1 lên
12 Đỗ Khánh  Linh 16/12/2017 x M1 lên
13 Tạ Minh  Luân 14/09/2017   M1 lên
14 Dương Nhật  Minh 08/03/2017   M1 lên
15 Tiêu Khả  Ngân 10/01/2017 x M1 lên
16 Phạm Nguyễn Hà  Phong 25/11/2017   M1 lên
17 Vũ Hoàng  Phúc 10/05/2017   M1 lên
18 Đàm Minh  Phúc 24/10/2017   M1 lên
19 Nguyễn Đặng Bách  Phương 05/10/2017   M1 lên
20 Lê Hoàng  Quân 03/08/2017   M1 lên
21 Ngô Minh  Quân 18/04/2017   M1 lên
22 Nguyễn Phạm Minh  Thư 02/08/2017 x M1 lên
23 Nguyễn Phúc Anh  Thư 05/12/2017 x M1 lên
24 Nguyễn Hoài Cát  Tiên 23/10/2017 x M1 lên
25 Nguyễn Nghĩa  Trí 18/03/2017   M1 lên
26 Nguyễn Nhữ  Tùng 19/07/2017   M1 lên
27 Hồ Nhã  Uyên 27/01/2017 x M1 lên
28 Phan Ngọc Thiên  Ý 19/10/2017 x M1 lên
29 Nguyễn Đức Nguyên  Anh 18/11/2017   Trẻ mới
30 Lê Cát Hải  Đường 21/03/2017 x Trẻ mới (chưa tx)
31 Đỗ Ngọc Bảo  Anh 03/09/2017 x Trẻ mới (chưa tx)
           


 
DANH SÁCH TRẺ - LỚP CHỒI 2
Năm học 2021 - 2022
           
STT HỌ và TÊN TRẺ NGÀY, THÁNG, NĂM SINH NỮ GHI CHÚ
1 Nguyễn Tường  An 30/04/2017 x M2 lên
2 Nguyễn Ngọc Mai  An 18/10/2017 x M2 lên
3 Thái Thiên  Ân 05/10/2017   M2 lên
4 Nguyễn Ngọc Trúc  Anh 11/07/2017 x M2 lên
5 Trần Lê Ngọc  Anh 26/04/2017 x M2 lên
6 Nguyễn Ngô Hải  Anh 27/05/2017   M2 lên
7 Lê Huỳnh  Bách 31/01/2017   M2 lên
8 Lâm Ngọc Minh  Châu 28/07/2017 x M2 lên
9 Đoàn Lâm Bảo  Châu 30/03/2017 x M2 lên
10 Nguyễn Minh  Đăng 09/11/2017   M2 lên
11 Huỳnh Thiên  Doanh 03/07/2017   M2 lên
12 Châu Gia  Hân 14/07/2017 x M2 lên
13 Lê Đăng Hy  Khánh 04/05/2017   M2 lên
14 Trương Ngân  Khánh 06/02/2017 x M2 lên
15 Nguyễn Gia   Kiên 02/07/2017   M2 lên
16 Yem Lê Chí  Kiên 05/08/2017   M2 lên
17 Phạm Khánh  Linh 18/07/2017 x M2 lên
18 Đào Phương  Linh 11/10/2017 x M2 lên
19 Huỳnh Thiên  Minh 06/09/2017   M2 lên
20 Phạm Nhật Hà  My 22/02/2017 x M2 lên
21 Trần Ngọc Bảo  Nghi 23/01/2017 x M2 lên
22 Lữ Phúc  Nhân 04/10/2017   M2 lên
23 Nguyễn Xuân Khải  Phong 04/08/2017   M2 lên
24 Lê Nguyễn Minh  Phúc 13/11/2017   M2 lên
25 Lê Huỳnh Mộc  Trà 31/01/2017 x M2 lên
26 Huỳnh Thiên  Trí 03/07/2017   M2 lên
27 Lê Minh  Xuân 12/04/2017   M2 lên
28 Nguyễn Hoàng  Tiến 02/05/2017   M2 lên
29 Lê Kiến  Khải 23/11/2017   Trẻ mới (chưa tx)
30 Nguyễn Phúc Đăng  Khoa 09/05/2017   Trẻ mới (chưa tx)
31 Nguyễn Phan Tiến  Đạt 26/11/2017   Trẻ mới (chưa tx)
            
DANH SÁCH TRẺ - LỚP LÁ 1
Năm học 2021 - 2022
           
STT HỌ và TÊN TRẺ NGÀY, THÁNG, NĂM SINH NỮ GHI CHÚ
1 Nguyễn Võ Minh  An 07/07/2016 x C1 lên
2 Phan Ngọc Khánh  An 19/07/2016 x C1 lên
3 Vũ Thị Khánh  An 27/10/2016 x C1 lên
4 Đỗ Ngọc Thùy  Anh 16/05/2016 x C1 lên
5 Mai Trần Nguyệt  Anh 28/10/2016 x C1 lên
6 Đặng Ngọc Bảo  Châu 11/07/2016 x C1 lên
7 Nguyễn Minh  Chương 10/11/2016   C1 lên
8 Phan Nguyễn Hải  Đăng 20/05/2016   C1 lên
9 Dương Quang  Đăng 02/07/2016   C1 lên
10 Ngô Võ Bảo   Đăng 11/08/2016   C1 lên
11 Nguyễn Tấn  Đạt 13/01/2016   C1 lên
12 Nguyễn Hân  Di 30/07/2016 x C1 lên
13 Trịnh Minh  Dũng 26/09/2016   C1 lên
14 Ngụy Gia  Hân 18/04/2016 x C1 lên
15 Nguyễn Minh  Hưng 09/07/2016   C1 lên
16 Giang Quốc  Khang 26/07/2016   C1 lên
17 Đỗ Bảo  Khang 15/03/2016   C1 lên
18 Lý Ngọc  Khánh 25/05/2016 x C1 lên
19 Bùi Đăng  Khôi 08/12/2016   C1 lên
20 Nguyễn Nho Hoàng  Kim 17/11/2016 x C1 lên
21 Bồ Quang  Lâm 25/08/2016   C1 lên
22 Nguyễn Quốc  Long 27/09/2016   C1 lên
23 Nguyễn Đình Phương  Nam 10/10/2016   C1 lên
24 Nguyễn Tấn  Phát 13/01/2016   C1 lên
25 Trương Hoàng Ngọc  Phụng 15/02/2016 x C1 lên
26 Mã Phúc Nguyên  Sơn 08/01/2016   C1 lên
27 Trần Bảo  Sơn 09/07/2016   C1 lên
28 Phạm Duy  Tân 01/03/2016   C1 lên
29 Phạm Ngọc Cát  Tiên 03/07/2016 x C1 lên
30 Nguyễn Thành  Vinh 13/09/2016   C1 lên
31 Hoàng Ngọc Bảo  Yến 08/12/2016 x C1 lên
32 Lê Nguyễn Tuệ  Nhi 26/09/2016 x C1 lên
            
DANH SÁCH TRẺ - LỚP LÁ 2
Năm học 2021 - 2022
           
STT HỌ và TÊN TRẺ NGÀY, THÁNG, NĂM SINH NỮ GHI CHÚ
1 Nguyễn Ngọc Cát  An 14/03/2016 x C2 lên
2 Nguyễn Ngọc Khánh  An 14/03/2016 x C2 lên
3 Đoàn Gia  An 14/11/2016   C2 lên
4 Lý Hồng  Anh 12/06/2016 x C2 lên
5 Tô Vân  Anh 17/09/2016 x C2 lên
6 Phan Đào Vĩnh  Bảo 24/02/2016   C2 lên
7 Lý Thái  Bình 07/03/2016   C2 lên
8 Đào Phạm Quế  Chi 11/04/2016 x C2 lên
9 Vũ Lê Minh  Đức 27/07/2016   C2 lên
10 Trần Huy  Đức 16/03/2016   C2 lên
11 Nguyễn Thị Hồng  Gấm 26/03/2016 x C2 lên
12 Phạm Bảo  Giang 03/04/2016   C2 lên
13 Phạm Nguyễn Ngọc  Hà 02/04/2016 x C2 lên
14 Chu Gia  Khang 21/10/2016   C2 lên
15 Nguyễn Du Phương  Khanh 03/01/2016 x C2 lên
16 Phạm Hồng  Khánh 29/07/2016 x C2 lên
17 Võ Thiên  Khôi 29/11/2016   C2 lên
18 Đào Đăng  Khôi 14/07/2016   C2 lên
19 Vương Minh  Khuê 22/09/2016 x C2 lên
20 Lục Thiên  Kim 05/02/2016 x C2 lên
21 Nguyễn Phạm Phương  Linh 18/03/2016 x C2 lên
22 Dương Vũ Chiêu  Minh 18/01/2016 x C2 lên
23 Tạ Khánh  My 08/09/2016 x C2 lên
24 Nguyễn Minh  Nhật 06/02/2016   C2 lên
25 Nguyễn Bảo  Nhi 10/06/2016 x C2 lên
26 Đỗ Nguyễn Linh  Nhi 27/06/2016 x C2 lên
27 Lâm Mẫn  Nhi 27/09/2016 x C2 lên
28 Lê Cường  Thịnh 12/06/2016   C2 lên
29 Dương Vũ Khánh  Toàn 18/01/2016   C2 lên
30 Trần Ngọc Phương  Uyên 27/03/2016 x C2 lên
31 Trương Nhã  Uyên 15/10/2016 x C2 lên
32 Đoàn Thị Diễm  My 18/06/2016 x Trẻ mới
           

 
DANH SÁCH TRẺ - LỚP LÁ 3
Năm học 2021 - 2022
           
STT HỌ và TÊN TRẺ NGÀY, THÁNG, NĂM SINH NỮ GHI CHÚ
1 Trần Chí  An 03/04/2016   C3 lên
2 Lê Nam  An 24/12/2016   C3 lên
3 Nguyễn Trần Minh  Anh 09/11/2016 x C3 lên
4 Trương Quỳnh  Anh 31/07/2016 x C3 lên
5 Nguyễn Ngọc Phương  Anh 29/10/2016 x C3 lên
6 Lê Đình  Bách 14/10/2016   C3 lên
7 Dương Gia  Bảo 27/08/2016   C3 lên
8 Nguyễn Ngọc Thiên  Bình 20/12/2016 x C3 lên
9 Lê Uyển  Chi 04/02/2016 x C3 lên
10 Nguyễn Quỳnh  Chi 27/10/2016 x C3 lên
11 Đào Minh  Đan 05/10/2016   C3 lên
12 Chung Gia  Hạo 16/07/2016   C3 lên
13 Hà Minh  Hoàng 02/11/2016   C3 lên
14 Đặng Vũ  Hùng 15/08/2016   C3 lên
15 Lý Đăng  Huy 30/12/2016   C3 lên
16 Trần Thiên Thành  Khang 16/10/2016   C3 lên
17 Huỳnh  Khang 31/05/2016   C3 lên
18 Huỳnh Nhật  Khang 25/11/2016   C3 lên
19 Đặng Minh  Khang 23/11/2016   C3 lên
20 Nguyễn Lê Duy  Khang 23/02/2017   C3 lên
21 Mã Gia  Khánh 22/06/2016   C3 lên
22 Nguyễn Hải Duy  Khôi 14/09/2016   C3 lên
23 Trần Hoàng  Long 10/01/2016   C3 lên
24 Tô Bảo  Long 29/12/2016   C3 lên
25 Lê Anh  Minh 16/12/2016   C3 lên
26 Nguyễn Cát An  Nhiên 26/02/2017 x C3 lên
27 Nguyễn Lê Minh  Phúc 23/02/2017 x C3 lên
28 Kuo Mỹ  Phụng 18/12/2016 x C3 lên
29 Nguyễn Trần Hoàng  Thắng 26/09/2016   C3 lên
30 Nguyễn Ngọc Huỳnh  Thanh 02/06/2016 x C3 lên
31 Huỳnh Phúc  Thịnh 20/07/2017   C3 lên
32 Bùi Anh  Tú 18/10/2016   C3 lên
            

Nguồn tin: Trường Mầm Non Thực Hành:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Bạn cần tư vấn?